Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainnocencja innocencja
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands
8341 f59c 500
6666 cc83 500
6391 4936 500
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viamy-whole-self my-whole-self
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann

February 12 2018

5117 02ec 500
Reposted frommadn madn viairmelin irmelin

"Ja nie mogę"

Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
Nie mogę.

-Anna Świrszczyńska


7152 8641
Reposted fromsunlight sunlight viablackheartgirl blackheartgirl
5267 ff1b
Reposted fromabeille abeille viablackheartgirl blackheartgirl
- Powinieneś się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
9864 db16
3130 dce6
/tuszzarogiem
6382 1c9e
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
5907 8326 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl